Thai English

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

Display # 
Title
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลพันดุง (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การลดหย่อยภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ ๒๕๕๘
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การบริการกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๘