Thai English

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

Display # 
Title
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๕
คำสั่งมอบหมายให้รองนายกฯ รักษาราชการแทน
ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน
ประกาศการดำเนินการตามมาตรการฯเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย