Thai English

โครงการพัฒนาถนนบ้านพันดุง สายโตนด-บึงอ้อ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558

     ท่านนายอำเภอ ชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ พร้อมคณะ ให้เกียรติตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาถนนบ้านพันดุง สายโตนด-บึงอ้อ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 โดยมีนางสาวมณี ใจชอบ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน-ลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ชาวตำบลพันดุง ร่วมกันซ่อมแซมผิวจราจรและปรับสภาพภูมิทัศน์ถนนสายหลักของตำบลพันดุง