Thai English

การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันดุง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันดุง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558