Thai English

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐิจพอเพียง

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐิจพอเพียง (ฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืช)

ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 

 

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

- ศึกษาดูงาน ณ โรงเรือนปลูกมะเขือเทศ ใช้พื้นที่เพียง 3 งาน ทำรายได้ 4 แสนบาท