Thai English

การประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง

การประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.จว.นม)

ร่วมกับ หน่วยงานภายในอำเภอขามทะเลสอ หน่วยงานภายในตำบลพันดุง และเทศบาลตำบลพันดุง

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันดุง