Thai English

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช

เทศบาลตำบลพันดุง ร่วมกับ อำเภอขามทะเลสอ และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอขามฯ

จัดโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช ร่วมกับกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่

ณ ศาลาประชาคม บ้านพูนผล หมู่ที่ 9 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559


เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ในลักษณะการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

และปลูกฝังให้ประชาชนรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


*****ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน*****