Thai English

กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

นางสาวมณี  ใจชอบ นายกเทศมนตรี นำทีม ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลพันดุง พร้อมด้วย โรงเรียนบ้านพันดุง  รพ.สต.พันดุง   กศน.ตำบลพันดุง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เขต 1 และ เขต 2 ตำบลพันดุง ไปออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559