Thai English

เทศบาลตำบลพันดุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

           ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดนโยบาย “นครราชสีมา เมืองสะอาด” โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเทศบาลตำบลพันดุง  ดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ ๒ โดยทำความสะอาด  วัดป่าแสงธรรม  หมู่ที่ ๔  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการทำความสะอาด ห้องน้ำวัด และบริเวณพื้นที่โดยรอบวัด โดยเทศบาลตำบลพันดุงร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาด  ตามแบบรายงานฯที่ส่งมาพร้อมนี้