Thai English

เปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยอันควร

 

นางสาวมณี  ใจชอบ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง เปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันอันควร เมื่อวันที่ ๒๘  กันยายน

๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา หมู่ที่ ๙ บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา