Thai English

เปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การทำขนมลูกชุบ - ขนมชั้น)

นางสาวมณี ใจชอบ เปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การทำขนมลูกชุบ - ขนมชั้น) และร่วมทำขนมลูกชุบ - ขนมชั้น เมื่อวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗