Thai English

การประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖  เดือน กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันดุง

  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา