Thai English

เปิดงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑

 

นางสาวมณี ใจชอบ นายกเทศมนตรีเปิดงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย


เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา