Thai English

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งผู้นำในชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น