Thai English

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวมณี  ใจชอบ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพันดุง

ได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ในพื้นที่ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา