Thai English

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การปลูกผักหวาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การปลูกผักหวาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักหวาน   บ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ ๓  ตำบลโป่งแดง  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา