Thai English

การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๒

 

การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโตนด หมู่ที่ ๓ บ้านโตนด

ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒