Thai English

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (ส่งเสริมการปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (ส่งเสริมการปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สถานที่ไร่ลุงสมประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา