Thai English

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕,๑๖,๒๒,๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลพันดุง