Thai English

การประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง ตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลพันดุงได้จัดการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง

- เพื่อให้ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 

- แจ้งวันเปิดทำการเรียนการสอน ระเบียบการรับ-ส่ง นักเรียน

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียน-การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลพันดุง ตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19