Thai English

กิจกรรมโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ของเทศบาลตำบลพันดุง   อำเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา

 

กิจกรรม

ทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

- นายกเทศมนตรีนำกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน/ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในเทศบาลตำบลพันดุง