Thai English

กิจกรรม “เคารพธงชาติ เสริมสร้างระเบียบวินัยการทำงาน” ของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม “เคารพธงชาติ เสริมสร้างระเบียบวินัยการทำงาน”

ของเทศบาลตำบลพันดุง   อำเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา

 

เนื่องด้วยในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประจำเดือน นายสงบ จ่าพันดุง รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ได้มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำในทุกเดือน 

 

**เสริมสร้างจิตสำนึกให้รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 

**เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ