Thai English

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลพันดุง ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. และประชาชนตำบลพันดุง จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดพันดุง ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19