Thai English

การมอบบ้านสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่  6  กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.  ประธานสภา และสมาชิกสภา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดำเนินการมอบบ้านสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ให้กับนายภัคธร  คือพันดุง  บ้านศิลาทอง  หมู่ 10  ตำบลพันดุง  อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

โดย นายเรวัตร  งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง นางสาวสุฎารักษ์  สอ้าง รองปลัดเทศบาลตำบลพันดุง นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมในการมอบครั้งนี้ด้วย