Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกทางรับน้ำเข้าสระหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกทางรับน้ำเข้าสระหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา