Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระบึงหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระบึงหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา