Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา