Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญชัย ถึง บ้านนายแหวน บ้านโตนด หมู่ที่ ๓ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญชัย ถึง บ้านนายแหวน บ้านโตนด  หมู่ที่ ๓ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา