Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุย ศรีอภัย ถึงบ้านนายสุพิณ ดอกสันเทียะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุย ศรีอภัย ถึงบ้านนายสุพิณ  ดอกสันเทียะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา