Thai English

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนทางเกวียนให้เป็นถนนดินในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนทางเกวียนให้เป็นถนนดินในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา