Thai English

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบุญส่ง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแขวนใหม่ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา