Thai English

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสิงห์ บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา