Thai English

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา