Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสี่แยกหนองหัวแหวน  ถึง  บ้านนายสมภพ  หิงสันเทียะ   บ้านหนองหัวแหวน  หมู่ที่  ๖  ตำบลพันดุง  อำเภอ ขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา