Thai English
Display # 
Title
กิจกรรม จิตอาสา ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ๕ วัน ๕ วัด ตำบลพันดุง
กิจกรรม “เคารพธงชาติ เสริมสร้างระเบียบวินัยการทำงาน” ของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง
การประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง ตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19
กิจกรรมการป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (ส่งเสริมการปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การปลูกผักหวาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒