Thai English
Display # 
Title
การประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง ตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19
กิจกรรมการป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (ส่งเสริมการปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การปลูกผักหวาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานบวงสรวงย่าโม ประจำอำเภอขามทะเลสอ
กิจกรรมการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยอันควร
โครงการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพันดุง