Thai English
Display # 
Title
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (ส่งเสริมการปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การปลูกผักหวาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งานบวงสรวงย่าโม ประจำอำเภอขามทะเลสอ
กิจกรรมการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เปิดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยอันควร
โครงการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพันดุง
การประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การทำขนมลูกชุบ - ขนมชั้น)
กิจกรรมจิตอาสา "ขอทำความดี ด้วยหัวใจ"