Thai English
Display # 
Title
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
งานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน การป้องกันการจมน้ำ
เปิดงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑
งานกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๑
งานวัน Big Cleaning Day เทศบาลตำบลพันดุง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดงานเจ็ดวันอันจราย "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑"
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙