Thai English
Display # 
Title
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
โครงการเยาวชนต้านภัยสุรา บุหรี่ และยาเสพติด
ประชุมการจัดการขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 8 มิถุนายน 2560. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันดุง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" โซล่าเซลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลตำบลพันดุงประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (การปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2559
งาน พอ.สว.เคลื่อนที วันที่ 19 สิงหาคม 2559