Thai English
Display # 
Title
ประชุมการจัดการขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพันดุง วันที่ 8 มิถุนายน 2560. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันดุง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" โซล่าเซลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลตำบลพันดุงประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (การปลูกมะขามเทศมันเพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2559
งาน พอ.สว.เคลื่อนที วันที่ 19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลพันดุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ