Thai English
Display # 
Title
เปิดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ (การทำขนมลูกชุบ - ขนมชั้น)
กิจกรรมจิตอาสา "ขอทำความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
งานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน การป้องกันการจมน้ำ
เปิดงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑
งานกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๑
งานวัน Big Cleaning Day เทศบาลตำบลพันดุง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดงานเจ็ดวันอันจราย "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑"