Thai English
Display # 
Title
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช
เทศบาลตำบลพันดุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
การประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐิจพอเพียง
เทศบาลตำบลพันดุงจัดกิจกรรม ทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาล วันที่ 14 มกราคม 2559
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015
เทศบาลตำบลพันดุงตอบสนองนโยบายท่านผู้ว่า ตามโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น จังหวัดนครราชสีมา" ทุกวันศุกร์
การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันดุง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
โครงการพัฒนาถนนบ้านพันดุง สายโตนด-บึงอ้อ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
พิธีอัญเชิญและพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุุลาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ