Thai English
Title
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2562
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิง 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคมคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2562