Thai English
Title
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสิงห์ บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบุญส่ง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแขวนใหม่ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกแขวนเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ บ้านพันดุง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบ่ายถึงบ้านนายสุนทร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจิระถึงบ้านจรูญ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมทรง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหัวแหวน 1
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าแสงธรรม
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาลาประชาคม
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลพันดุง โดยดำเนินการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา_
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.ซอยอุดมสุข บ้านพันดุง หมู่ที่ ๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
.ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยพูนผล ซอย ๒ เชื่อมทางถนนสายหลัก บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยมรดกไทย บ้านโตนด หมู่ที่ ๓ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนทางเกวียนให้เป็นถนนดินในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุย ศรีอภัย ถึงบ้านนายสุพิณ ดอกสันเทียะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา