Thai English
Title
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 3
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนดินสายหัวนาไร่นายมานพ ถึง ไร่นางยนต์ ชาพันดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก-โนนตาล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เกาะละมั่ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินโครงการก่อสร้างถนนดินสายหัวไร่นายมานพ ถึง ไร่นายยนต์ ชาพันดุง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจ้ดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสายหัวไร่นายมานพ ถึง ไร่นายยนต์ ชาพันดุง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เกาะละมั่ง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก-โนนตาล
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุด ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย ถึง บ้านเล็กจ๋า หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิกเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเค็ม บ้านโคกแขวนพัฒนา หมู่ที่ 8
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระนาใต้ บ้านโตกแขวนใหม่ หมู่ที่ 2
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สัญญาซื้อขาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หนองหัวแหวน ถึง หนองตาสุก
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก จากซุ้มประตูบ้านพูนผล