Thai English
Title
ประชาสัมธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กลเ็กเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.ซอยอุดมสุข บ้านพันดุง หมู่่ที่ ๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต และวางท่อน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยมรดกไทย บ้านโตนด หมู่ที่ ๓ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตุบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตุบลพันดุง
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตุบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตุบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อน้ำดีประปาบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระบึงหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกทางรับน้ำเข้าสระหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่เชื่อมซอยวัดป่าแสงธรรม 2 บ้านโคกแขวนเก่า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคูณ บ้านศิลาทอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโม-บ้านนายบุญมี สีสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านหนองหัวแหวนทิศตะวันออก บ้านหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ ๑-บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่๗
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสำหรับคนพิการของเทศบาลตำบลพันดุง