Thai English
Title
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคาการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินน้ำพัดผ่าน ทางไปเกาะละมั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลขม จังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเนื่องจากกระแสน้ำพัดผ่าน สายบ้านพันดุง - กระพี้ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ, ทางรับน้ำเข้าสระ, สระ, บึง, ภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าแสงธรรม บ้านโคกแขวนเก่า หมู่ที่ 4
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญธรรม 1 หมู่ 5 ถึงบ้านนายบรรจบ เดสันเทียะ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระโดน บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7
ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 6 คัน
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ 2/2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4 แยกหนองหัวแหวน ถึง บ้านนายสมภพ หิงสันเทียะ
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเนื่องจากกระแสน้ำพัดผ่าน จำนวน 3 สาย
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสิงห์ บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบุญส่ง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแขวนใหม่ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกแขวนเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ