Thai English
Title
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ ซอยพูนผล ซอย 2 เชื่อมทางถนนสายหลัก บ้านพูนผลหมู่ 9
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันดุง ช่วงหน้า รพ.สต.พันดุง วัด
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำซอยพูนผล ซอย ๒ เชื่อมถนนสายหลักบ้านพูนผล หมู่ที่ ๙
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างแระแาผิวดินขนาดกลาง บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคีพัฒนา บ้านโตนด หมู่ที่ ๓
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕ โครงการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ ๑ - บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ ๗
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ​
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง