Thai English
Title
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตุบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก และบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อน้ำดีประปาบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระบึงหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแหวน ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกทางรับน้ำเข้าสระหน้าวัด หมู่ที่ 9 บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่เชื่อมซอยวัดป่าแสงธรรม 2 บ้านโคกแขวนเก่า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคูณ บ้านศิลาทอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโม-บ้านนายบุญมี สีสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านหนองหัวแหวนทิศตะวันออก บ้านหนองหัวแหวน หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ ๑-บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่๗
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสำหรับคนพิการของเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ ซอยพูนผล ซอย 2 เชื่อมทางถนนสายหลัก บ้านพูนผลหมู่ 9
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันดุง ช่วงหน้า รพ.สต.พันดุง วัด
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพักน้ำซอยพูนผล ซอย ๒ เชื่อมถนนสายหลักบ้านพูนผล หมู่ที่ ๙
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างแระแาผิวดินขนาดกลาง บ้านพูนผล หมู่ที่ ๙