Thai English
Title
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2561
เรื่องประกวดราราซื้อจัดหาระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางจัดหาระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)