Thai English
Title
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 2