Thai English
Title
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สัญญาซื้อขาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หนองหัวแหวน ถึง หนองตาสุก
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก จากซุ้มประตูบ้านพูนผล
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 3 ซอยหลุมดิน
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอยรอบบึงพันดุง บ้านพันดุง หมู่ที่ 1
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองมี
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคาการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินน้ำพัดผ่าน ทางไปเกาะละมั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลขม จังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเนื่องจากกระแสน้ำพัดผ่าน สายบ้านพันดุง - กระพี้ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ, ทางรับน้ำเข้าสระ, สระ, บึง, ภายในเขตเทศบาลตำบลพันดุง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าแสงธรรม บ้านโคกแขวนเก่า หมู่ที่ 4
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญธรรม 1 หมู่ 5 ถึงบ้านนายบรรจบ เดสันเทียะ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระโดน บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7
ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 6 คัน
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ 2/2560