Thai English
Display # 
Title
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวัน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง รอง การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี ๒๕๖๔๖๕ (งวดที่ ๕)
การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๒๔)
การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปิดเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 เมษายน 2565
การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2565" ของจังหวัดนครราชสีมา
การรับชำระภาษี ผ่านช่องทางออนไลน์ QR-CODE พร้อมเพย์ ของเทศบาลตำบลพันดุง
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 7 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 เมษายน 2565