Thai English
Display # 
Title
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สินเปลื้องน้ำมันเชื้องเพลิง 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ขุดลอกพร้อมขยายบึงพรึน บ้านโคกแขวน พัฒนา หมู่ที่ ๘
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ขุดลอกคลองผักขม หมู่ที่ 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ขุดลอกพร้อมขยายบึงพรึน บ้านโคกแขวน พัฒนา หมู่ที่ ๘
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ขุดลอกคลองผักขม หมู่ที่ 9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ขุดลอกพร้อมขยายบึงพรึน บ้านโคกแขวน พัฒนา หมู่ที่ 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ขุดลอกคลองผักขม หมู่ที่ 9
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกำหนดระยะเวลาการชำระที่จะต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลพันดุงประจำปีพ.ศ.2563
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทต.พันดุง ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง
ทต.พันดุง รณรงค์งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สถิติรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน)
สถิติผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563
สถิติผู้ขออนุญาติ ก่อสร้าง,รื้อถอน,ดัดแปลง อาคาร 2563