Thai English
Display # 
Title
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแกถึงสายบึงหมั่นโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
ประกาศเรื่อง การสำรวจข้อมูลทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง เเผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
การประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย" ช่วยเกษตรกร
กำชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมครัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้เป็นไปตามประกาศจีงหวัด
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง​เรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น​ ประจำปี​ 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ในเขตเทศบาลตำบลพันดุงประจำปี พ.ศ. 2564
แจ้งการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาล​ตำบลพันดุง