Thai English
Display # 
Title
ประกาศเรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ประประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลพังดุง เรื่องยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2564
ทดสอบ งาน
ทดสอบ
บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพันดุงประจำปี พ.ศ. 2564
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สินเปลื้องน้ำมันเชื้องเพลิง 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ขุดลอกพร้อมขยายบึงพรึน บ้านโคกแขวน พัฒนา หมู่ที่ ๘
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ขุดลอกคลองผักขม หมู่ที่ 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ขุดลอกพร้อมขยายบึงพรึน บ้านโคกแขวน พัฒนา หมู่ที่ ๘