Thai English
Display # 
Title
การขยายระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอและเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา​เทศบาลตำบลพันดุง​ อำเภอขามทะเลสอ​ จังหวัดนครราชสีมา
การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลพันดุง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอก
เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง การโอนงบประมาณครั้งที่ 1/2562
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
บันทึกข้อความโอน ๑
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี
การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี
แนวปฏิบัติ (CODE OF CONDUCT) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งของเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ปี 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑