Thai English
Display # 
Title
สถิติการร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
ความรู้เกี่ยวกับภัยแล้ง
ความรู้เกี่ยวกับดินเค็ม
มันสำปะหลัง
ความรู้เกี่ยวกับข้าว
ความรู้เกี่ยวกับอ้อย
ความรู้เกี่ยวกับธูปฤาษี
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปนะจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอและเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา​เทศบาลตำบลพันดุง​ อำเภอขามทะเลสอ​ จังหวัดนครราชสีมา
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง