Thai English
Display # 
Title
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๐ และ กำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๑ สมัยแรก
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙
การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษี ในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ. 2560
เชิญชวนประดับธงชาติไทย
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง_
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙