Thai English
Display # 
Title
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลพันดุง
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอก
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง การโอนงบประมาณครั้งที่ 1/2562
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
บันทึกข้อความโอน ๑
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี