Thai English
Display # 
Title
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙
การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษี ในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ. 2560
เชิญชวนประดับธงชาติไทย
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง_
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลพันดุงให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลพันดุง
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๕๙
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่จะชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559