Thai English

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙

ด้วยสภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

                    ดังนั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ ที่ ๓/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  มีกำหนด ๓๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มีญัตติที่เสนอให้พิจารณา ขอให้ส่งเรื่องเข้าประชุม โดยใช้แบบเสนอญัตติ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีสมาชิกท้องถิ่นรับรอง อย่างน้อย ๒ คน หากเป็นญัตติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง และเมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้จัดส่งแบบเสนอญัตติมาที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพันดุง ภายในวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ส่วนการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙จะมีหนังสือนัดประชุมอีกครั้ง

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง