Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

                   ตามที่สภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙  มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ถึง  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ แล้วนั้น

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔  ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงขอนัดประชุมสภาฯ สมัย ประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลพันดุง ได้จัดสถานที่ให้กับท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวไว้แล้ว

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

                                                        (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง