Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙  มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ถึง  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ แล้วนั้น

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔  ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงขอนัดประชุมสภาฯ สมัย ประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง รายละเอียดการประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุม ที่ส่งมาด้วยนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

                                                        (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง